45652152444

Geografisk beliggenhed


Kirken ligger højt, omtrent midt i det lille sogn
og tæt ved grænsen af et bakket morænelandskab,
der i nordvest falder brat mod det marine forlands
strandenge og småsøer (jf. fig. 2-3, 16). Den
markante beliggenhed understreges yderligere,
nu hvor kirkens nærmeste nabo kun udgøres af
herregården Engbjerggård, øst for kirkegården og
vejen.
 
Tidligere fandtes her flere gårde omkring
et gadekær (jf. fig. 2), mens præstegården lå sydligere
i sognet.

Kirkegårdens hegn og indgange.

Den lille kirkegård synes at have bevaret de gamle grænser. Den
hegnes af stensatte jorddiger, der nævnes i indberetningen
1769, men utvivlsomt har gammel
hævd.11

Inden for hegnet vokser mod nord, vest
og syd et læhegn af lave træer og buske, som er
skåret ned mod syd.

Den eneste indgang er i øst og består af en køreport
og fodgængerlåge, som lukkes af nyere galvaniserede
jerntremmefløje ophængt i hvidkalkede,
murede piller med trinpyramider over savskifte. De
tre ‘murede pyramider’, antagelig fra 1800-tallets
første halvdel,12 nævnes 1861 med låger af ‘simpelt
trægitterværk’, som skulle males sorte med hvide
knapper.13

En †portal med køreport og låge (stette)
repareredes 1649, bl.a. på det blyklædte sadeltag.14

Bygninger mv. på kirkegården

I kirkegårdens sydvestre
hjørne er o. 1998 opført en redskabs- og
toiletbygning (arkitekt Thomas Meedom-Bæch, Viborg).

Den hvidkalkede bygning, som har sadeltag
af røde vingetegl, rummer toilet i vest, mens
der er redskabs- og maskinrum i østenden.

†Bygninger på kirkegården. En tømret klokkestabel
(jf. fig. 15) med spåntækket sadeltag var opstillet ved
korgavlen indtil opførelsen af det nuværende
tårn 1954. Den nævnes 1862 og ved senere reparationer.
13 Det er uvist, om klokken (s. 1360)
ophængtes her straks efter nedbrydningen af det
senmiddelalderlige tårn 1800.15

En muret rejsestald med halvtag, som indgik
i det østre dige, syd for porten, ønskedes 1955
nedbrudt og materialerne genbenyttet til opførelse
af toilet og redskabsskur i kirkegårdens sydvestre
hjørne; fjernet ved opførelse af den nuværende
bygning.13
 
Kilde: Nationalmuseet 2011, Ringkøbing Amt, hft. 14-15, ISBN 978-87-7602-150-4
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk