45652152444

Engbjerg kirkes historie


Engbjerg kirke - vandfuld Herred

Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog.

O. 1350 blev kirken i Ribe Oldemoder ansat til 3 skilling sølv og var dermed den lavest takserede i Skodborg og Vandfuld herreder.

I forbindelse med den administrative reform under Christian III foresloges indtægterne for kirkens sognepræst 1555 forbedret med kongens og kronens andel af tienden. Hertil kom indtægterne fra Harboøre, der skulle lægges under det mindre nabosogn.

Samtidig beordredes den førnævnte kirke nedrevet, »Engebierge Kiercke til Bygnings Behoff« (jf. s. 1247).

Selvom denne del af ordren ikke realiseredes, forblev Engbjerg hovedsogn for begge kirker frem til 1810.

1671 erhvervedes de to kirker af Henrik Ruse (Rüsensteen) og blev året efter lagt ind under baroniet Rysensteen Ejerskabet under Ruses efterslægt, senest Ove Henrik Juul-Rysensteen (Juel af Rysensteen, jf. s. 813), der ud over de nævnte ejede samtlige kirker i Vandfuld Herred5, bestod frem til 1798, da kirken med tilhørende kaldsret blev afhændet til Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrik Christian von Schmidten til Urup.6 Disse videresolgte kirken 1806, dog med forbehold af kaldsretten, til tre beboere i sognet (Jens Smed, Lauge Sørensen og sognefoged Gregers Sørensen).

Fra disse videresolgtes kirketienden efterhånden til sognets øvrige beboere, og 1809 ejedes hele kapitalen af sognemændene.8 Kirken overgik til selveje 1911.

Sognet var i tidsrummet 1810-24 lagt under Hygum Kirke, men har siden været anneks til Harboøre.

Sagn: Det fortælles, at der ved vandområdet Veserne syd for Noer Kro var strandet et skib med ‘vilde’ sten (dvs. havsten) til brug i Engbjerg Kirke. Nogle af disse blev dog siden blevet anvendt til bygningen af Lundgård i sognet.

Kilde: Nationalmuseet 2011, Ringkøbing Amt, hft. 14-15, ISBN 978-87-7602-150-4

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk